3162 0002

Safezone 檢查組合

 檢測類別 檢測項目  Zone1  Zone 2  Zone 3  Zone 4  Zone 5 Zone 6 Zone 7  Zone 8   熱門項目 
組合價格 $2,380 $1,780 $2,800 $2,480 $1,880  $780  $1,380 $1,680  $1,380 $1,680
病毒基因 愛滋病病毒RNA                

 

超敏感愛滋病毒RNA                  

抗體

愛滋病病毒抗原及抗體      
  梅毒螺旋菌抗體      
  梅毒血清      
  疱疹病毒2型抗體          
乙型肝炎表面抗原及抗體測試  

 基因

人類乳頭瘤病毒基因分型        
  念珠菌基因                
  陰道加德納菌基因                
  滴蟲基因                
  沙眼衣原體基因          
  淋球菌基因          
解脲支原體基因
解脲支原體基因
生殖支原體基因
  人型支原體基因          
組合價格  $2,380  $1,780  $2,800  $2,480  $1,880  $780  $1,380  $1,680  $1,380 $1,680

 

 

立即预约